Privacy Statement

Geldloket verwerkt op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze persoonsgegevens. Met deze verklaring informeren wij u over hoe wij met uw gegevens omgaan. In deze verklaring gebruiken we bepaalde woorden. Hieronder beschrijven we wat we bedoelen met sommige woorden.

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen of Burgerservicenummer.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld verzamelen en opslaan van gegevens, maar ook het delen van gegevens met derden en het verwijderen van gegevens uit onze administratie.
 • Functionaris gegevensbescherming: een persoon die door ons is aangewezen om toezicht te houden op de verwerkingen van persoonsgegevens die we doen.

 

1. Van wie verwerkt Geldloket persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten van Geldloket
 • Deelnemers aan trainingen die door Geldloket worden georganiseerd
 • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Geldloket is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

3. Waarvoor verwerkt Geldloket persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Om u ondersteuning te kunnen bieden
  Als u ons vraagt om informatie, advies of ondersteuning hebben wij persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld om een afspraak in te kunnen plannen en contact met u op te kunnen nemen.
 2. Om de aan u aangeboden ondersteuning uit te voeren
  Om u zo goed mogelijk te ondersteunen, verwerken wij persoonsgegevens. Om een geldplan te kunnen maken verwerken wij bijvoorbeeld gevoelige persoonsgegevens zoals uw inkomen, uitgaven, vermogens- en schuldpositie. Wij kunnen uw gegevens ook aan anderen doorgeven. Bijvoorbeeld aan een andere organisatie die u  extra ondersteuning kan bieden.
 3. Om uw belangen en/of die van uw eventuele gezinsleden te beschermen
  Om uw belangen en die van uw eventuele gezinsleden te beschermen, kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om hulp te organiseren wanneer we zorgen hebben over uw persoonlijke situatie.
 4. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening
  Om uw goed te kunnen helpen zijn wij voortdurend bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een klacht indient.
 5. Voor promotie- en marketingdoeleinden
  Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om onderzoek te doen naar de behoeften van onze cliënte. Wij doen dit om beter op uw wensen in te kunnen spelen. Wij delen in dit kader nooit uw gegevens met anderen tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

4. Welke gegevens verwerkt Geldloket?

Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij verwerken 2 typen gegevens:

 1. Algemene persoonsgegevens: bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, gezinssamenstelling
 2. Gevoelige persoonsgegevens: bijvoorbeeld inkomen, uitgaven, vermogens- en schuldpositie.

 

5. Hoe gaat Geldloket met persoonsgegevens om?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uw gegevens kunnen alleen worden verwerkt door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Geldloket neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor de digitale opslag van uw gegevens. Wij schakelen deze derden alleen in als zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan die waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Wanneer wij uw gegevens toch voor een ander doel willen gebruiken, bijvoorbeeld voor onderzoek, vragen wij hiervoor uw toestemming.

Functionaris Gegevensbescherming

Geldloket heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de FG zijn:

Joëlle van Kommer
e-mail: j.vankommer@stadsring51.nl
telefoon: 06 58 02 23 62

Geldloket neemt geen besluiten die voor u een gevolg kunnen hebben, op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

 

6. Hoe gaat Geldloket om met de rechten van de personen wiens gegevens worden verwerkt?

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken. U kunt een overzicht opvragen van persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij de consulent waar u contact mee heeft (gehad).

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij de teamleider Geldloket. Een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering dient schriftelijk te worden ingediend. U kunt hierbij gebruik maken van de modelbrief verzoek tot wijziging of aanvulling van persoonsgegevens, of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens.

Als u heeft gevraagd om een wijziging, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens en dit verzoek is nog in behandeling kunt u tegelijkertijd vragen om een beperking van het verwerken van uw gegevens. De teamleider van de afdeling waar u het verzoek heeft ingediend zal er dan voor zorgen dat uw gegevens tijdelijk onbereikbaar zijn voor alle medewerkers. Dit betreft een tijdelijke maatregel en deze wordt opgeheven zodra de teamleider een beslissing op uw verzoek om wijziging, aanvulling of verwijdering heeft genomen. U kunt hierbij gebruik maken van de modelbrief verzoek tot beperking van verwerking van persoonsgegevens.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Een bezwaar kunt u schriftelijk indienen bij de teamleider Geldloket. U kunt hierbij gebruik maken van de modelbrief  bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens.

Op uw verzoek kunnen wij uw gegevens, bijvoorbeeld een uitdraai van uw digitale dossier, overdragen aan een andere organisatie. Dit doen wij alleen als u hiermee schriftelijk instemt en als u een overeenkomst heeft met de andere organisatie (bijvoorbeeld een hulpverleningsovereenkomst). Wij dragen geen papieren bestanden over.

 

7. Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de teamleider Geldloket. Contactgegevens:

Jaap-Jan Broer
e-mail: j.broer@geldloket.nl
telefoon: 06 58 02 23 53.

Ook kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevens bescherming. Daarnaast kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via 088 – 1805 250.