Thema: Eigen onderneming
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Coronacrisis: dit zijn de steunmaatregelen voor ondernemers

6 april 2021

De overheid heeft een pakket aan maatregelen getroffen om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. In deze blog geef ik u een kort en bondig overzicht.

De steunmaatregelen:

Maak een gratis afspraak als u vragen heeft over dit onderwerp. Onze consulenten denken graag met u mee.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De NOW vervangt de werktijdenregeling en is verlengd per 1 oktober tot eind juli 2021 (NOW3). Deze regeling moet ervoor zorgen dat werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden wordt, maar werknemers en werkgevers zich ook voorbereiden op de nieuwe economische situatie.

Belangrijk is dat u een omzetdaling van minimaal 20 procent verwacht en vanaf januari 2021 is dat 30 procent.

NOW3 betreft 3 tijdvakken. Voor elk tijdvak kiest u of u een aanvraag wilt doen. Vanaf 15 februari kan de NOW voor de maanden januari – maart worden aangevraagd. De mogelijkheden en voorwaarden vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Als opdrachten uitblijven en uw inkomen plotseling daalt, dan lukt het misschien niet meer om maandelijks de vaste lasten te betalen. De Bbz (bijzonder besluit zelfstandigen) is daarom verruimd en kan u mogelijk daarin ondersteunen.

Een van de regelingen is de Tozo. Met enkele aanpassingen is Tozo 1 en 2 verlengd. Tozo3 loopt door tot eind maart 2021. Daarna komt Tozo4. De voorwaarden daarvan zijn nog niet bekend. Er is al aangegeven dat Tozo4 de laatste is en dat de regeling daarmee eind juni 2021 stopt. De mogelijkheden rondom Bbz blijven bestaan.

De regelingen:

 • Inkomensondersteuning
 • Bedrijfskapitaal
 • Arbeidsmarktoriëntatie

Inkomensondersteuning

De gemeente vult het huidige inkomen aan het sociaal minimum. Dat betekent tot € 1.050 als u alleen woont. Als u getrouwd bent of samenwoont, dan vult de gemeente uw inkomen aan tot € 1.500.

U hoeft Tozo-uitkering niet terug te betalen. Bij de aanvraag wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf of uw vermogen, wel naar het inkomen van uw partner.

AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers komen alleen in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal, niet voor inkomensondersteuning. Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen alleen in aanmerking voor inkomensondersteuning en niet voor een bedrijfskrediet.

U doet de aanvraag voor inkomensondersteuning in de gemeente waar u woont. Voor financiële ondersteuning van het bedrijf zijn ondernemers aangewezen op het land waar het bedrijf is gevestigd.

Bedrijfskapitaal

Dit is een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. De gemeente toetst – in tegenstelling tot bij het Besluit bijstand zelfstandigen – niet naar de levensvatbaarheid van het bedrijf.

Het totale bedrag voor een lening bedrijfskapitaal op grond van Tozo 1, 2 en 3 mag niet hoger zijn dan € 10.157. U kunt de lening op grond van Tozo 3 aanvragen als u nog niet eerder een lening ontving, of wanneer uw eerdere lening lager was dan €10.157. Sinds 1 juni 2020 moet u wel kunnen verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt. Anders komt u niet in aanmerking voor de lening.

Arbeidsmarktoriëntatie

Als onderdeel van Tozo3 bood de overheid ondernemers een kosteloos adviestraject aan bij een loopbaanadviseur. Helaas is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze regeling ‘NL leert door’.

Wel kunt u contact opnemen met het Leerwerkloket Regio Amersfoort voor een advies. Het Leerwerkloket geeft informatie over passende leerwerktrajecten, opleidingen en financieringsmogelijkheden en kan u naar zo’n traject bemiddelen. U kunt contact opnemen met het Leerwerkloket door een mail te sturen naar: info@leerwerkmail.nl.

Meer informatie over de Tozo vindt u bij de gemeente Amersfoort en via de website krijgiktozo.nl (pdf).

Corona-Overbruggingslening (COL)

Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers kunnen een aanvraag indienen voor een COL. De aanvraag kan worden ingediend bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Die voeren deze regeling uit op verzoek van het kabinet.

Er kunnen leningen worden verstrekt tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Het rentetarief bedraagt 3%. Voor leningen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.  Voorwaarden en informatie over het aanvragen van een COL staat op de website van de ROM’s.

Beleidsmaatregel tegemoetkoming schade COVID-19; de TOGS en de TVL

De regelingen:

 • TOGS
 • TVL
 • Starters

TOGS

Dit betreft een tegemoetkoming voor ondernemers in een aantal specifieke sectoren, die hard zijn geraakt door de coronacrisis. Bijvoorbeeld de horeca, schoonheidssalons en dergelijke. De tegemoetkoming bestaat uit een eenmalig vast bedrag van € 4.000. Deze regeling ging over de periode 15 maart 2020 t/m 15 juni 2020 en is niet meer aan te vragen.

TVL (de tegemoetkoming vaste lasten)

Deze wordt verlengd tot eind juni 2021. Net als de NOW is dit verdeeld in drie tijdvlakken, waarvoor afzonderlijk een keuze gemaakt kan worden om aan te vragen. Voorwaarde is dat u in drie maanden tijd minimaal 30% omzetverlies heeft en € 3.000,- aan vaste lasten. Voor het tijdvak 2 (januari – maart 2021) kunt u tot en met 30 april de TVL aanvragen.

Vanaf januari 2021 is het subsidiepercentage gesteld op 85%.

De TVL kan aangevraagd worden naast de NOW regeling. De NOW richt zich op de loonkosten en de TVL op het kunnen doorbetalen van de vaste lasten van het bedrijf.

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. Deze regeling is zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL en geldt voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.  De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen.

Versoepeling uitstel van betaling belasting

Bij de Belastingdienst zijn er diverse mogelijkheden om u te helpen:

 • Uitstel van betaling aanvragen
 • Uw voorlopige aanslag verlagen
 • Verlaging invorderingsrente

U kunt uitstel van betaling aanvragen

Het maakt niet uit om welk soort aanslag het gaat. U kunt het uitstel aanvragen met een online formulier of schriftelijk. Het uitstel is verlengd tot 1 juli. Als iemand al eerder uitstel heeft gekregen, wordt dit automatisch verlengd tot 1 juli. Na 1 juli krijgen de ondernemers die uitstel hebben aangevraagd een brief met een voorstel voor de terugbetalingsregeling.

U kunt uw voorlopige aanslag verlagen

Over uw zakelijke inkomsten betaalt u al belasting via een voorlopige aanslag. Als u nu al weet dat u minder inkomsten heeft, pas dit dan aan bij de Belastingdienst. Zo wordt uw voorlopige aanslag direct lager.

Verlaging invorderingsrente

De Belastingdienst rekende 4% rente als een aanslag niet op tijd betaald werd. Heeft u nu echter bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, dan rekent zij nog maar 0,01%.

Informatie en voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Verruiming BMKB regeling en de kleine kredieten regeling (KCC)

De regelingen:

 • BMKB
 • KCC

BMKB regeling

Deze biedt ondernemers tijdens de coronacrisis meer mogelijkheden om tegen gunstiger voorwaarden te lenen. Dit moet ondernemers helpen om betalingsproblemen te voorkomen. Voor ondernemers kan het afsluiten van een lening soms erg moeilijk zijn, vooral als zij onvoldoende zekerheden kunnen bieden. Doordat de overheid nu borg wil staan voor een deel van de lening, zullen banken eerder geneigd zijn toch een krediet te verstrekken.

KCC

Deze is specifiek voor de kleine ondernemer in het leven geroepen. De overheid staat grotendeels borg, waardoor financiers eerder bereid zijn een krediet te verstrekken. Wilt u weten wat voor u mogelijk is? Bespreek dit met een bank of kredietverstrekker.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Als u door de coronacrisis te maken heeft met een terugval van uw inkomen van minimaal 25% tussen januari 2020 en heden, komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). U kunt deze ondersteuning aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw vaste woonlasten niet meer kunt betalen. Het kan gaan om een tegemoetkoming voor kosten van hypotheekrente, huur, gas, licht en water.

U kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 juli 2021. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van de gemeente Amersfoort.

Overige regelingen

De regelingen:

 • Banken verlenen uitstel
 • Garantie ondernemersfinanciering verhoogd
 • Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen
 • Mogelijkheid voor doorstart met krediet en WHOA

Banken verlenen uitstel

Een aantal banken heeft aangegeven om kleine ondernemers te willen ondersteunen. Zij kunnen zes maanden uitstel krijgen op de aflossing van hun leningen. Dit geldt voor financieringen tot maximaal 2,5 miljoen euro. Bespreek met uw eigen bank wat hierin voor u de mogelijkheden zijn.

Garantie ondernemersfinanciering verhoogd

Deze regeling richt zich op het MKB en de grotere ondernemingen. De overheid stelt zich borg voor een groter bedrag, waardoor banken eerder bereid zijn kredieten te verstrekken. Om de mogelijkheden te bespreken gaat u in gesprek met uw bank of kredietverstrekker.

Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen

Bestaande klanten van Qredits die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen zes maanden uitstel van betaling krijgen en een renteverlaging naar 2%. Bent u nog geen klant, ook dan kunnen zij u in sommige gevallen ondersteunen door een lening of overbruggingskrediet. Kijk voor meer informatie op de website van Qredits.

Mogelijkheid voor doorstart met krediet en WHOA

Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is.

Zzp’ers die niet staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Als u niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, voldoet u niet aan de voorwaarden van de speciale coronamaatregelen. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente als uw (gezins)inkomen onder de bijstandsnorm komt.

In deze blog heb ik de meeste steunmaatregelen voor u opgesomd. Naast deze zijn er ook nog een aantal specifieke regelingen voor sectoren als de landbouw- en cultuur sector. Wilt u meer informatie? Op de website van de KvK is goede aanvullende informatie te vinden.

Lees meer over Financiële hulp voor ondernemers uit Amersfoort en Leusden.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Geralda Nanninga

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort