Thema: Eigen onderneming
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Eigen onderneming
Thema: Rondkomen
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen

Coronacrisis: dit zijn de steunmaatregelen voor ondernemers

4 juni 2021

De overheid heeft een pakket aan maatregelen getroffen om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. In deze blog geef ik u een kort en bondig overzicht.

De steunmaatregelen:

 

Maak een gratis afspraak als u vragen heeft over dit onderwerp. Onze consulenten denken graag met u mee.

Maak direct een afspraak

 

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW 3 en 4)

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en overheidsmaatregelen kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

NOW3 betreft 3 tijdvakken. Op dit moment loopt het laatste tijdvak (6 mei 2021 tot en met 30 juni 2021). Daarna volgt NOW 4, deze regeling loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

De mogelijkheden en voorwaarden vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Als opdrachten uitblijven en uw inkomen plotseling daalt, dan lukt het misschien niet meer om maandelijks de vaste lasten te betalen. De Bbz (Bijzonder besluit zelfstandigen) is daarom verruimd en kan u mogelijk daarin ondersteunen.

Vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 loopt Tozo-4. Vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 kan Tozo-5 worden aangevraagd.

De regelingen:

 • Inkomensondersteuning
 • Bedrijfskapitaal
 • Arbeidsmarktoriëntatie

Inkomensondersteuning

De gemeente vult het huidige inkomen aan het sociaal minimum. Dat betekent tot € 1.075,44 als u alleen woont. Als u getrouwd bent of samenwoont, dan vult de gemeente uw inkomen aan tot € 1.536,34.

U hoeft Tozo-uitkering niet terug te betalen. Bij de aanvraag wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf of uw vermogen, wel naar het inkomen van uw partner.

AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers komen alleen in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal, niet voor inkomensondersteuning. Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen alleen in aanmerking voor inkomensondersteuning en niet voor een bedrijfskrediet.

U doet de aanvraag voor inkomensondersteuning in de gemeente waar u woont. Voor financiële ondersteuning van het bedrijf zijn ondernemers aangewezen op het land waar het bedrijf is gevestigd.

Bedrijfskapitaal

Dit is een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. De gemeente toetst – in tegenstelling tot bij het Besluit bijstand zelfstandigen – niet naar de levensvatbaarheid van het bedrijf.

Het totale bedrag voor een lening bedrijfskapitaal op grond van Tozo 1, 2, 3 en 4 mag niet hoger zijn dan € 10.157. U kunt de lening op grond van Tozo 4 aanvragen als u nog niet eerder een lening ontving, of wanneer uw eerdere lening lager was dan €10.157. Sinds 1 juni 2020 moet u wel kunnen verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten waarmee u samenwerkt. Anders komt u niet in aanmerking voor de lening.

Arbeidsmarktoriëntatie

Als onderdeel van Tozo bood de overheid ondernemers een kosteloos adviestraject aan bij een loopbaanadviseur. Helaas is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze regeling ‘NL leert door’.

Wel kunt u contact opnemen met het Leerwerkloket Regio Amersfoort voor een advies. Het Leerwerkloket geeft informatie over passende leerwerktrajecten, opleidingen en financieringsmogelijkheden en kan u naar zo’n traject bemiddelen. U kunt contact opnemen met het Leerwerkloket door een mail te sturen naar: info@leerwerkmail.nl.

Informatie over de Tozo vindt u bij de gemeente Amersfoort en via de website krijgiktozo.nl (pdf).

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De regelingen:

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten Startende ondernemingen (TVL Starters)

TVL

De TVL kan aangevraagd worden naast de NOW regeling. De NOW richt zich op de loonkosten en de TVL op het kunnen doorbetalen van de vaste lasten van het bedrijf.

Net als de NOW is dit verdeeld in drie tijdvlakken, waarvoor afzonderlijk een keuze gemaakt kan worden om aan te vragen. Voorwaarde is dat u in drie maanden tijd minimaal 30% omzetverlies heeft en € 1.500,- aan vaste lasten, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort.

De TVL wordt verlengd in Q3 2021 (1 juli tot en met 30 september 2021). De voorwaarden voor TVL Q3 2021 zijn gelijk aan TVL Q2 2021. Informatie over de TVL vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

TVL Starters

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers die zich in de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020 nieuw ingeschreven hebben in het Handelsregister van Kamer van Koophandel. Deze vielen buiten de boot bij de reguliere TVL. De regeling is er  voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en geldt ook voor zzp’ers met een aparte voordeur naar hun werkruimte.

De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op het omzetverlies én het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de hoofdactiviteit hoort. De TVL Starters Q1 2021 kan worden aangevraagd vanaf 31 mei, 09:00 uur tot 12 juli, 17.00 uur. In Q2 kunnen startende ondernemers gebruikmaken van de reguliere TVL regeling. Die loopt van 25 juni tot 20 augustus 2021.

Informatie en de voorwaarden vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Versoepeling uitstel van betaling belasting

Bij de Belastingdienst zijn er diverse mogelijkheden om u te helpen:

 • Uitstel van betaling aanvragen
 • Uw voorlopige aanslag verlagen
 • Verlaagde invorderingsrente

Belastingschulden

U kunt bij de Belastingdienst uitstel of verlenging van uitstel aanvragen tot 1 juli 2021. Indien u nog niet eerder uitstel of verlenging heeft aangevraagd, kunt u dit alsnog doen. Indien u al eerder verlening heeft gekregen dan geldt dat nu automatisch tot 1 juli 2021.

U mag later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die u vanwege de coronacrisis heeft opgebouwd. Vanaf 1 oktober 2022 moet u beginnen met betalen en u heeft hier vijf jaar de tijd voor. Dit was drie jaar vanaf 1 oktober 2021. Wel wordt van u verwacht dat u vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaat betalen.

U kunt uw voorlopige aanslag verlagen

Over uw zakelijke inkomsten betaalt u al belasting via een voorlopige aanslag. Als u nu al weet dat u minder inkomsten heeft, pas dit dan aan bij de Belastingdienst. Zo wordt uw voorlopige aanslag direct lager.

Verlaagde invorderingsrente

De Belastingdienst heeft de invorderingsrente van 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

De invorderingsrente gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

Informatie en voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Verruiming BMKB regeling en de kleine kredieten regeling (KCC)

De regelingen:

 • BMKB
 • KCC

BMKB regeling

Deze biedt ondernemers tijdens de coronacrisis meer mogelijkheden om tegen gunstiger voorwaarden te lenen. Dit moet ondernemers helpen om betalingsproblemen te voorkomen. Voor ondernemers kan het afsluiten van een lening soms erg moeilijk zijn, vooral als zij onvoldoende zekerheden kunnen bieden. Doordat de overheid nu borg wil staan voor een deel van de lening, zullen banken eerder geneigd zijn toch een krediet te verstrekken.

KCC

Deze is specifiek voor de kleine ondernemer in het leven geroepen. De overheid staat grotendeels borg, waardoor financiers eerder bereid zijn een krediet te verstrekken. Wilt u weten wat voor u mogelijk is? Bespreek dit met een bank of kredietverstrekker.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Als u door de coronacrisis te maken heeft met een terugval van uw inkomen van minimaal 30% tussen januari 2020 en januari 2021, komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). U kunt deze ondersteuning aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw vaste woonlasten niet meer kunt betalen. Het kan gaan om een tegemoetkoming voor kosten van hypotheekrente, huur, gas, licht en water.

U kunt een aanvraag doen voor de TONK voor maximaal 9 maanden: vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Aanvragen kan ook met terugwerkende kracht. Zo kunt u bijvoorbeeld in april 2021 de TONK aanvragen voor januari, februari, maart, april en mei 2021. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. Informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van de Rijksoverheid. Aanvragen kan via de site van de gemeente Amersfoort.

Overige regelingen

De regelingen:

 • Banken verlenen uitstel
 • Garantie ondernemersfinanciering verhoogd
 • Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen
 • Mogelijkheid voor doorstart met krediet en WHOA

Banken verlenen uitstel

Een aantal banken heeft aangegeven om kleine ondernemers te willen ondersteunen. Kleine ondernemers kunnen zes maanden uitstel krijgen op de aflossing van hun leningen. Dit geldt voor financieringen tot maximaal 2,5 miljoen euro. Bespreek met uw eigen bank wat hierin voor u de mogelijkheden zijn.

Garantie ondernemersfinanciering verhoogd

Deze regeling richt zich op het MKB en de grotere ondernemingen. De overheid stelt zich borg voor een groter bedrag, waardoor banken eerder bereid zijn kredieten te verstrekken. Om de mogelijkheden te bespreken gaat u in gesprek met uw bank of kredietverstrekker.

Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen

Bestaande klanten van Qredits die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen zes maanden uitstel van betaling krijgen en een renteverlaging naar 2%. Bent u nog geen klant, ook dan kunnen zij u mogelijk ondersteunen met een lening of overbruggingskrediet. Bekijk informatie op de website van Qredits.

Mogelijkheid voor doorstart met krediet en WHOA

Er is een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is. U kunt een krediet aanvragen op de website van Qredits.

Zzp’ers die niet staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Als u niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, voldoet u niet aan de voorwaarden van de speciale coronamaatregelen. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente als uw (gezins)inkomen onder de bijstandsnorm komt.

In deze blog heb ik de meeste steunmaatregelen voor u opgesomd. Naast deze zijn er ook nog een aantal specifieke regelingen voor sectoren als de landbouw- en cultuur sector. Wilt u meer informatie? Op de website van de KvK is goede aanvullende informatie te vinden.

 

Bent u ondernemer en woonachtig in Amersfoort, Leusden, Baarn, Bunschoten, Soest, Nijkerk of Woudenberg, dan kunt u gratis bij Geldloket terecht. Met onze kennis op het gebied van financiën, sociale voorzieningen en regelgeving zijn wij u graag van dienst.

Download PDF

Dit artikel is geschreven door

Geralda Nanninga

Contact opnemen

Gratis financiële sparringpartner

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld door een verandering in uw leven? Geldloket biedt inwoners van Amersfoort en Leusden gratis neutraal en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Amersfoort